Privacy – en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

Mamas Happiness Coaching & Advies, gevestigd aan de Carthago 20 – 3823 KM te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens
www.mamashappiness.com
Mamas Happiness coaching & advies
Carthago 20
3823 KM te Amersfoort
KvK nr.: 72667575

Danielle van Zal–Poort is de Functionaris Gegevensbescherming van Mamas Happiness. Zij is te bereiken via info@mamashappiness.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mamas Happiness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres- of postbusgegevens
 • Geslacht
 • Gravatar
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (bij een eenmanszaak of vof)
 • BTW-nummer (bij een eenmanszaak of vof)
 • IP-adres
 • (indien van toepassing) Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, nieuwsbrief en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mamas Happiness verwerkt binnen de volgende categorie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mamashappiness.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mamas Happiness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je te leveren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Mamas Happiness analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Mamas Happiness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mamas Happiness neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mamas Happiness) tussen zit. Mamas Happiness gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics
 • Mailingsysteem (autorespond)
 • SocialMedia (buttons) en advertentie funnel

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mamas Happiness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mamas Happiness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ingeschakelde derden en medewerkers van Mamas Happiness hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Mamas Happiness in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mamas Happiness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mamashappiness.com. Mamas Happiness zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengt met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Mamas Happiness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Mamas Happiness niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mamas Happiness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Mamas Happiness gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Mamas Happiness maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden, werken we bijvoorbeeld de plugins en thema van de website regelmatig bij.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mamashappines.com.

Wijziging van privacy- en cookiebeleid
Mamas Happiness behoudt zich het recht voor dit privacy- en cookiebeleid te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Mamas Happiness of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Vragen
Mocht je vragen hebben over ons privacy- en cookiebeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacy- en cookiebeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.

– Deze privacy – en cookieverklaring is van juni 2018 –