Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter kan het voorkomen dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of – zonder voorafgaande toestemming of aankondiging – op een later moment aangevuld en/of gewijzigd worden. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede alle informatie & materiaal, verklaart de bezoeker/gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en gebonden te zijn.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie en kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De productinformatie en adviezen binnen deze website, zijn niet gecontroleerd of geverifieerd door toezichtgevende instanties. Het advies is niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziektes en/of aandoeningen. Wij adviseren je altijd een arts, accountant, advocaat of professionele adviseur te raadplegen bij eventuele klachten en vragen.

Intellectuele eigendom

Alle informatie op deze site zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Dit geldt zowel voor tekst als beeld, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Mamas Happiness worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

Aansprakelijkheid

Algemeen; er kunnen geen rechten ontleend worden aan de beschikbare informatie op deze website en Mamas Happiness  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van deze informatie. Als u onjuistheden aantreft binnen de website, vragen we u vriendelijk deze aan ons te melden.

Externe bronnen, links en websites; informatie van externe bronnen en/of websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, zijn niet extra door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de informatie en/of inhoud van externe partijen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond bij het aangaan van een verbintenis met een door ons gelinkte externe bron/website.

Copyright © 2017-2020 mamashappiness.com. Alle rechten voorbehouden.